mememe


In one of my recent discussion, I was asked, “Do you think you are an Innovator?”
I immediately replied, “No I am not, I am not someone who comes up with Ideas, I am one of them who executes them.”
yes, well thats what I think I execute ideas well. Because its like reading, it’s not you, its someone else you are mirroring for given period of time. May be that’s what my constitution is, that what makes me. I mirror, things I like, people I adore.

Just to give few examples I used to drink coffee till I turned 7 or 8, why? cause my elder sister preferred coffee over tea, I never chose on my own, who is my favorite actor or actress for long time, means whatever my elder sister would say, Aamir then its Aamir, do I have to go and find out, no. So I prefer following things, people. Walking on path that is built by others. Following standard ways, I don’t try new things usually unless I am very sure.

That is why I never knew what I wanted to become, what I want myself really to be, after lots of years when I was asked, what you really want to be I gave a thought to this question. May be I will never become what I want to be, but at least I should know, right? 
So, after lots of thinking and observation over years I came up with an occupation, I want to be an Anthropologist. Funny han?

कधी कधी वाटतं… आसंच तुझ्या कुशीत… गच्च डोळे मिटुन झोपुन राहावे… तु थोपटत राहवंस… तुझं ते कुठलं?… हां “कृष्णा कशी रे लागली, रक्ताची धार…” गाणं म्हणत राहवंस… भिंती पलीकडच्या झिरो बल्बचा प्रकाश…जागेपण आणि झोपेच्या मध्ये तरंगत रहावा आणि मग वेळ तिथेच थांबुन राहवा… कुठं म्हणजे कुठंच जावू नये.

कधी कधी वाटतं… असंच तुमची गोष्ट ऐकत… कुठल्याशा सोनेरी पेल्याची… त्याच्या शोधाची… खूप खूप मोठी गोष्ट… बाकी सगळे झोपुन गेले तरी मी ऐकत राहवं… आणि मग तुम्ही, तुमच्या स्टाईलमध्ये म्हणावं, “तर मग काय होतं….”,  न पेंगता, टक्क डोळ्यानी मी म्हणावं, “काय?” . हसत तुम्ही म्हणावं, “उद्या सांगेन!”… मग त्या गोष्टीच्या हीरो मागे मी स्वप्नात चालत राहवं… त्या उंच, उंच पाहडांतुन आणि मग स्वप्न कधीच तुटू नये…. तो सोनेरी पेला सापडे पर्यंत. 

कधी कधी वाटतं… मी असचं कितीतरी… ढीगभर बडबड करावी… साहीत्यावर, शास्त्राच्या आणि कश्या कश्याच्या गप्पा मराव्यात… आणि मग तु एक साधासा प्रश्न विचारुन झोपुन जावंस…. मी रात्रभर उगाचच भाजांळुन त्यावर विचार करत राहवा,  नवीनच लावलेल्या, रस्त्याच्या दिव्याच्या प्रकाशात न्हालेल्या, वरती हलणार्या शिंपल्यांच्या झुंबराकडे पहात… आणि मग उत्तर सापडुच नये. 

कधी कधी वाटतं…. त्या टिव्ही जवळच्या सोफ्यावर, तुझ्या पायावर पाय ठेवून, हातातल्या रिमोट बरोबर चाळा करत… रात्रभर पिक्चर पाहावेत… कुठला पिक्चर ठेवायचा आणि कुठला बद्लायचा हे एकमेकांना न सांगता कळांवं… रिमोट, कोणच्या हातात आहे, who cares, 4-5 वर volume ठेवुन… पाहात राहावं… त्या रंगीबेरंगी प्रकाशात स्वप्न आणि सत्य मिसळुन एक छान चित्र तयार व्हावं आणि मग त्याचे रंगगंध दरवळायचे कधी थांबुच नयेत.  

कधी कधी वाटतं… आजुनही कधीतरी पुन्हा एकदा… एकदाच! त्या गुरख्याच्या गाण्यानं जाग यावी… त्याचे शब्द समजु नयेत… अर्थ समजु नये… फक्त तो सुर पोहोचवा… आत खोलवर, जिथे आजवर खूप कमी गोष्टी पोहोचल्यात… क्षणभरच का होईना… मनाचा तळ लख्ख प्रकाशात उजळुन निघावा… आणि मग तो सुर कधी विसरताच येवु नये.

झोप झोप आणि झोप
सांडत आहे डोळ्यातुनी
सर्वत्र धुके वटते मज,
आंधरते हळूच, अन मग दिसेना कुणी.

दिस आज मज रात्री सम भासतो…
भासते सारी स्वप्न नगरी समीप
असोत कितिही ज्योती प्रदिप्त,
वाटे मालवु लागले आतुन दीप.

काय सांगु किर्ती तुझी मी
निद्रे तु तुझ्या सारखी ग,
आळवता न ये जवळी; येता समिप,
तुज पाश सोडवे न मग.

This poem is dedicated to all those who love their sleep, also to those who are experiencing Cubicle Effect right now and also to those who are suffering from Bipolar Disorder!

खाली दिलेले गाणे हे एका प्रसिध्द  चित्रपटातील[English: Gladiator] आहे. बरेच दिवस त्याचे translation शोधत होते… सापडले एकदाचे… दोन दोन आहेत! पण ते मूळ कोणत्या भाषेत आहे हे सांगितलेले नाही. ठीक आहे. कोणास माहिती आसेल तर कळवावे. ही मूळ कोणती भाषा आहे ह्या बाबत बरेच वाद आहेत. असो. कोणास खात्री लायक माहिती आसेल तर नक्की सांगा.

Now We Are Free

Anol shalom
Anol sheh lay konnud de ne um {shaddai}
Flavum
Nom de leesh
Ham de nam um das
La um de
Flavne…

We de ze zu bu
We de sooo a ru
Un va-a pesh a lay
Un vi-I bee
Un da la pech ni sa
(Aaahh)
Un di-I lay na day
Un ma la pech a nay
Mee di nu ku

(Fast tempo, 4 times)
La la da pa da le na da na
Ve va da pa da le na la dumda

Anol shalom
Anol sheh ley kon-nud de ne um.
Flavum.
Flavum.
M-ai shondol-lee
Flavu… {Live on…}
Lof flesh lay
Nof ne
Nom de lis
Ham de num um dass
La um de
Flavne…
Flay
Shom de nomm
Ma-lun des
Dwondi.
Dwwoondi
Alas sharum du koos
Shaley koot-tum.

Now We are Free[Translation]

Healing to me
And freely to you from Sol Omnipotens
Yellow
Wings of Joy
Warmth of Day,
Sun of Dawn
O Sun of Yellow,

The Son of Righteousness,
Son of Morning Light,
Shine high and below!
Shine Aeonion!
Shine now, O Great I AM!
(Aaahh)
Shine now, O He Who Was!
Shine now, O Great to Come!
Now we are Free!

(Fast tempo, 4 times)
One the One now whom he was to be!
And the One by whom we now do all see

Healing to me;
Healing to you now freely from Sol:
Yellow
Yellow
For all the world too
Yellow
Live on
Rays below,
Come now,
Wings of Joy
Warmth of Day, Sun of Dawn;
The Sun of
Yellow,
Yellow,
Flame by Day
From Our Lord
Jesus,
Jesus,
True Sun of Liberty
Healing you free.

000000000000000000000000000

हे पण त्याचेच translation आहे म्हणे आता क्काय!!!

Almighty Freedom
Almighty freer of the soul
Be free
Walk with me
Through the golden fields
So lovely
Lovely

We regret our sins, but…
We sew our own fate and
Under my face I remain feeble
Under my face, I smile

Aaahh)

Even alone/afraid
Under my face I will be waiting

Run with me now soldier of Rome
Run and play in the field with the ponies
Run with me now soldier of Rome
Run and play in the field with the ponies
Run with me now soldier of Rome
Run and play in the field with the ponies
Run with me now soldier of Rome
Run and play in the field with the ponies

Almighty Freedom
Almighty freeer of the soul
Be free
Be free
And imagine
Free with peace at last
It’s lovely
It’s lovely, this land
No one can believe or understand
How far I came just for my lovely family
I should have been there
with them when the world crashed down
But now they rest with me.

I’ll never forget
How I felt that moment
I became free

~~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~

Invincible boredom

Riding on my bike,
alone, on a holiday,
in those vehicles and honking horns
when I stop at the signal
with red green lights
I think of my invincible boredom.

Walking in a park,
alone, on a Friday night
with those cheerful voices all around.
When I stare at a lovely fountain
from my favourite corner bench.
I think of my invincible boredom.

Wandering in a mall
alone, on a Saturday,
opening and closing those glass doors.
When I stop at a gift shop
to see those colourful wrappers
I think of my invincible boredom.

Sitting in a multiplex
alone, on a Sunday,
looking at posters and people.
when I stare at the chair, beside me,
just for no reason.
I think of my invincible boredom.

Surfing on the internet
in an internet cafe, everyday
playing nonsense games and passing time.
When I peep through the glass,
to see what the next person is doing,
I think of my invincible boredom.

I am dying inside.

Inside my head,
I am breathing,
my last breaths.
The sound of it is annoying,
like the clock ticks
in a dark scary night,
making me sick even more.

The storm is over.
It has left marks everywhere.
Water, flown under the bridge.
Remnants of what it took with it
are still clinging there.

Over my dewy eyelids
still gleams a tear.
On my face,
there is a stony glare…
with the pain,
all feelings drained.

I close my eyes.
The anguish is gone.
No hatred, only calm.
I can feel peace
when I am falling in pieces, apart.

Is this what I was finally supposed to learn?

10 things I Hate.

When someone does not listen to what I have to say
When someone refuses to pick up the call and/or cuts my call
When someone does not answer to simple question like ‘Who’s that?’
When someone is keeping shut without telling reason
When someone at home keeps his/her mobile in the out of range area
When someone is being too slow and pathetic
When someone is playing music in slow volume continuously for an hour or so 
When someone I don’t know and don’t like tries to be very nice or mean
When someone cuts me and puts me on hold for indefinite time
When someone makes me feel I am dumb bird

5 things that irritates

When my machine stuck up and it does not move
When I meet someone as freak as me
When I have to smile when I don’t want to.
When people use sharp words to tell simple things
When I have to reach somewhere in time and I am late and I don’t have a proper reason why am I late

 

Update: Do read the comment on this!!! 🙂

सध्याला काय झालाय कळायला मार्ग नाही, पण रतिब घातल्या सारख्या रडक्या कविता ओळीने सुचतायत…
कुणाला वाटेल… काय तर झालाय वाटतं…
पण तसं काय नाही हो.. पिल्लुला ही एक सवय आहे… आणि ती मधुन मधुन उसळी मारते!
मुळात त्याला कुठल्याही कथेचा protagonist ही जरा pessimist आसलेला बरा वाटतो… अश्या pessimistic प्राण्याकडुन काय आपेक्षा तर बाळगणार…
‘Trailed away’ [हे कवितेचं नाव आहे. मला नेहमी प्रश्न पडतो, आता हिला काय नाव द्यावं? जे आलं मनात ते दिलं आहे.]

‘Trailed away’ [जुने नाव!]

’No more tears’ [नवीन नाव]

when you walk in the rain, alone,
you walk alone for a long
all you think about is
what went wrong
everything you did,
you did it to save,
in the end all is in vain
and you don’t know why…
you felt strongly
i don’t want to cry…

and you stop thinking again,
irritated and in pain
tear rolled on your cheek
with back of your hand, you wiped.
you feel,
you failed all over again,
and you don’t know why…
you felt strongly
i don’t want to cry…

one thought after another,
you stumbled on memories for a while
and then you realized
it was just not meant to be
and you blew up your best on it
pieces of your beautiful dream
makes you shiver and stream
and you don’t know why…
you felt strongly
i don’t want to cry…

you sat on bench, rusted and wet
you don’t fear shadows, anymore
lightening doesn’t scare.
you are drenched to the core,
inside out…
and you don’t know why…
you felt strongly
i don’t want to cry…

इथंपर्यंत वाचली आसेल तर…. नाव सुचलं आसेल काही तर…. all suggestions are welcome.

आपण काय बोलतो आणि दुसरा काय ऐकतो याचा एकमेंकाशी काही संबंध नसुही शकतो.  जसं माझा TL जे बोलतो आणि मी जे ऐकते, किंवा कधी कधी मी जे बोलते आणि तो जे ऐकतो त्या दोन गोष्टींचा काही सुतराम संबंध नसतो.  I can prove this with following examples.

उदाहरणार्थ,

जेवून आपण पेंगत आसताना, कधी, कधी स्वगतही गावाला ऐकू जातील आश्या स्वरात बोलतो… आशीच दुपारच्या पेंगू वेळी 

मी : (आ‍ऽऽऽऽ[जांभई])  बारीक, बारीक भात खाल्ल्यामुळे  बहुतेक सुस्ती आली आहे…

हेमंत(Our Team Leader):  बारीक बारीक कसा खाशील, थोडा भात खाणार…

मी: (मी डोळे सुपारी एवढे मोठे करत…) काय?

हेमंत:  थोडा भात खाणार ना…

मी: oh…

हेमंत: तु काय ऐकलं?

मी: काय नाय…

आता सांगा आपण काय ऐकलं? ‘थोबाडात खाणार…’

तर हे आसं आहे.

 

 

आता दुसरा प्रूफ़,

हेमंत: तो फ़ोर्म कुठून ओपन होतो बरं…

मी: सेवच्या क्लिकवर…

हेमंत: काय? [Now he was in same condition as I was in earlier example.]

मी: सेवच्या क्लिकवर रे!

हेमंत: तु काय म्हणत आहेस?

मी: फ़ोर्म सेव बटणाच्या क्लिकवर ओपन होतो.

हेमंत: आसं होय.

मी: तु काय ऐकलं?

आता सांगा त्याने काय ऐकलं असेल? “शेव चकली चोर”  🙂

आसं एक आठ दिवसात एखादवेळा तरी घडतंच, म्हणून म्हणलं, आपण काय बोलतो आणि दुसरा काय ऐकतो याचा एकमेंकाशी काही संबंध नसुही शकतो. Interpretation ही तर आणखीनच वेगळी गोष्ट आहे!

Next Page »