Share a view


१:  हेलो, गुड मॉरनिंग, काय म्हणतोस काका?
२: हेलॊ, बोला काय म्हणताय!
१: सॉरी आरे, मला तुला दसर्याला फोन करायला नाही झाला… सगळी गडबड, गडबड चालु होती…
२: हंम्म…. विसरा आता तुम्ही अम्हाला… आता काय लग्न झाल्यावर, तुमच्याकडे आमच्या साठी कुठला वेळ आला आहे…
चालायचच…
१: तसं नाही रे काका…
२: आली पण नाहीस इकडे..
१: येईन येईन 🙂

………………………………………..

१: हेलॊ आत्या, गुड मॉरनिंग…
३: हेलॊ ताई, गुड मॉरनिंग, कशी आहेस?
१: मी छान, तु कशी आहेस? सॉरी ग, मला दसर्याला फोन करायला नाही झाला… गडबड चालु होती…
३: अग ठीक आहे, ताई, तुला फोन करायला नाही झाला, तसा मलाही तुला करायला जमलं नाही…
१: नाही ग… आत्या तुला उगाच वाटेल, विसरली की काय!
३: अग अम्हाला यात आनंदच आहे… पोरगी आता तिकडं इतकी रमली की तिला सारखी माहेरची आठवण येत नाही…  आता स्वत:च सगळं स्वत: बघती आहे! एखाद्या दिवशी एकडं येवून जा… विश्रांतीला. मी तुझ्यासाठी मस्त बेत करुन ठेवेन… मग तुळशी बागेत जावु दोघी मिळुन.
१: नक्की नक्की

मी एकटाच त्या रात्री आशेने तेवत होतो… 
मी विझलो तेव्हा सारे आकाश उजळले होते 

———

त्यांना कसे विचारू – कोठे पहाट गेली? 
त्यांच्यापल्याड त्यांची कोठेच धाव नाही.

——- 

कसा घ्यावा तुझ्यापाशी विसावा श्रांत चन्द्राने 
तुझ्या डोळ्यात स्वप्नांचा उभा वाडा चिरेबंदी!

——

कुठलेच फ़ुल आता मजला पसंत नाही
कळते मला अरे हा माझा वसंत नाही

जमवूनही तुझ्याशी मझेतुझे जमेना
इतका तुझ्याप्रमाणे मी शोभीवंत नाही 🙂 🙂 My favourite  साफसाफ
——-

Reading  एल्गार! Awesome!

Here comes one more favourite,
प्राण जाताना दग्याचा मी कुठे आरोप केला?  
ओळखीच्या माणसांचे ओळखीचे घाव होते?

Wait For You

I_Will_Wait_For_U

I never felt nothing in the world like this before
Now I’m missing you
& I’m wishing that you would come back through my door
Why did you have to go? You could have let me know
So now I’m all alone,
Girl you could have stayed
but you wouldn’t give me a chance
With you not around it’s a little bit more than I can stand
And all my tears they keep running down my face
Why did you turn away?

So why does your pride make you run and hide?
Are you that afraid of me?
But I know it’s a lie what you keep inside
This is not how you want it to be

So baby I will wait for you
Cause I don’t know what else I can do
Don’t tell me I ran out of time
If it takes the rest of my life

Baby I will wait for you
If you think I’m fine it just ain’t true
I really need you in my life
No matter what I have to do I’ll wait for you

It’s been a long time since you called me
(How could you forget about me)
You got me feeling crazy (crazy)
How can you walk away,
Everything stays the same
I just can’t do it baby
What will it take to make you come back
Girl I told you what it is & it just ain’t like that
Why can’t you look at me, you’re still in love with me
Don’t leave me crying.

Baby why can’t we just, just start over again
Get it back to the way it was
If you give me a chance I can love you right
But your telling me it won’t be enough

So baby I will wait for you
Cause I don’t know what else I can do
Don’t tell me I ran out of time
If it takes the rest of my life

Baby I will wait for you
If you think I’m fine it just ain’t true
I really need you in my life
No matter what I have to do I’ll wait for you

So why does your pride make you run & hide
Are you that afriad of me?
But I know it’s a lie what you’re keeping inside
That is not how you want it to be

Baby I will wait for you
Baby I will wait for you
If it’s the last thing I do

Baby I will wait for you
Cause I don’t know what else I can do
Don’t tell me I ran out of time
If it takes the rest of my life

Baby I will wait for you
If you think I’m fine it just ain’t true
I really need you in my life
No matter what I have to do I’ll wait for you

I’ll Be Waiting.

 “Elliott Yamin”
~~~o~~~

खाली दिलेले गाणे हे एका प्रसिध्द  चित्रपटातील[English: Gladiator] आहे. बरेच दिवस त्याचे translation शोधत होते… सापडले एकदाचे… दोन दोन आहेत! पण ते मूळ कोणत्या भाषेत आहे हे सांगितलेले नाही. ठीक आहे. कोणास माहिती आसेल तर कळवावे. ही मूळ कोणती भाषा आहे ह्या बाबत बरेच वाद आहेत. असो. कोणास खात्री लायक माहिती आसेल तर नक्की सांगा.

Now We Are Free

Anol shalom
Anol sheh lay konnud de ne um {shaddai}
Flavum
Nom de leesh
Ham de nam um das
La um de
Flavne…

We de ze zu bu
We de sooo a ru
Un va-a pesh a lay
Un vi-I bee
Un da la pech ni sa
(Aaahh)
Un di-I lay na day
Un ma la pech a nay
Mee di nu ku

(Fast tempo, 4 times)
La la da pa da le na da na
Ve va da pa da le na la dumda

Anol shalom
Anol sheh ley kon-nud de ne um.
Flavum.
Flavum.
M-ai shondol-lee
Flavu… {Live on…}
Lof flesh lay
Nof ne
Nom de lis
Ham de num um dass
La um de
Flavne…
Flay
Shom de nomm
Ma-lun des
Dwondi.
Dwwoondi
Alas sharum du koos
Shaley koot-tum.

Now We are Free[Translation]

Healing to me
And freely to you from Sol Omnipotens
Yellow
Wings of Joy
Warmth of Day,
Sun of Dawn
O Sun of Yellow,

The Son of Righteousness,
Son of Morning Light,
Shine high and below!
Shine Aeonion!
Shine now, O Great I AM!
(Aaahh)
Shine now, O He Who Was!
Shine now, O Great to Come!
Now we are Free!

(Fast tempo, 4 times)
One the One now whom he was to be!
And the One by whom we now do all see

Healing to me;
Healing to you now freely from Sol:
Yellow
Yellow
For all the world too
Yellow
Live on
Rays below,
Come now,
Wings of Joy
Warmth of Day, Sun of Dawn;
The Sun of
Yellow,
Yellow,
Flame by Day
From Our Lord
Jesus,
Jesus,
True Sun of Liberty
Healing you free.

000000000000000000000000000

हे पण त्याचेच translation आहे म्हणे आता क्काय!!!

Almighty Freedom
Almighty freer of the soul
Be free
Walk with me
Through the golden fields
So lovely
Lovely

We regret our sins, but…
We sew our own fate and
Under my face I remain feeble
Under my face, I smile

Aaahh)

Even alone/afraid
Under my face I will be waiting

Run with me now soldier of Rome
Run and play in the field with the ponies
Run with me now soldier of Rome
Run and play in the field with the ponies
Run with me now soldier of Rome
Run and play in the field with the ponies
Run with me now soldier of Rome
Run and play in the field with the ponies

Almighty Freedom
Almighty freeer of the soul
Be free
Be free
And imagine
Free with peace at last
It’s lovely
It’s lovely, this land
No one can believe or understand
How far I came just for my lovely family
I should have been there
with them when the world crashed down
But now they rest with me.

I’ll never forget
How I felt that moment
I became free

~~~~~~~~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~~~~~~

This is one of those songs I love. Cause it is not just a song, it is a thought process of a person, something that portraits the absolute condition of the person’s mind who might have written it and gives a ‘live’ feeling everytime when you listen to it, and I like it that way.

YoU don’t have to call anymore
I won’t pick up the phone
This is the last straw
Don’t wanna hUrt anymore
And yoU can tell me that yoU’re sorry
But I don’t believe yoU baby
Like I did before
YoU’re not sorry, no no

Looking so innocent
I might believe yoU if I didn’t know
CoUld’ve loved yoU all my life
If yoU hadn’t left me waiting in the cold
And yoU got your share of secrets
And I’m tired of being last to know
And now you’re asking me to listen
CaUse it’s worked each time before.